Systemy informatyczne w służbie nauki

Systemy informatyczne w służbie nauki

Obecnie w wielu jednostkach dydaktycznych wprowadzane są innowacyjne metody kształcenia, które zakładają wykorzystywanie nowych technologii w procesie nauki. Przy wsparciu środków unijnych realizowane są również projekty, których celem jest połączenie sił nauki i biznesu. Jak wygląda i jakie korzyści niesie ze sobą współpraca jednostek dydaktycznych oraz środowisk naukowych z przedsiębiorstwami IT?

Wirtualne Laboratoria 

Systemy informatyczne w służbie nauki

Za przykład wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie kształcenia przyszłych pracowników IT posłużyć mogą Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe. Zostały one stworzone w odpowiedzi na potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na kierunku technik logistyk i technik spedytor. 

Czym są Wirtualne Laboratoria? Projekt, realizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i wielkopolską firmę L-Systems, specjalizującą się w dostarczaniu usług związanych z wdrożeniami systemów informatycznych oraz będącą partnerem wdrożeniowym firmy Epicor Software w Polsce, zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Umożliwia on uczniom pracę na specjalistycznym oprogramowaniu, które zazwyczaj ze względu na różnego rodzaju bariery, w tym finansowe, techniczne i organizacyjne, jest wdrażane jedynie przez firmy wykorzystujące tego typu narzędzia do optymalizacji codziennej działalności. W ramach projektu bariery takiego rodzaju zostały zniesione w wyniku zastosowania wirtualnego dostępu do oprogramowania oraz współużytkowania aplikacji przez wiele szkół. Takie rozwiązanie nie wymaga instalacji specjalistycznej infrastruktury oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

W prawie 100 szkołach, w których działają Wirtualne Laboratoria, uczniowie pracują w oparciu o system planowania zasobów przedsiębiorstwa Epicor iScala. Jest to rozwiązanie firmy Epicor, które umożliwia przedsiębiorstwom usprawnienie procesów oraz zwiększenie efektywności ich działania. Struktura tego typu oprogramowania pozwala firmom na zachowanie swobodnego przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz komunikację z jej otoczeniem biznesowym. System Epicor iScala wdrożony w przedsiębiorstwie wspiera wszystkie obszary działalności firmy – od finansów i księgowości, przez zarządzanie magazynem, sprzedaż i zakupy, po produkcję, zarządzanie projektami i zarządzanie relacjami z klientami. Uczniowie wykorzystujący oprogramowanie Epicor iScala w ramach Wirtualnych Laboratoriów mają możliwość dokonywania symulacji w takich obszarach działania przedsiębiorstwa jak: zamówienia klienta, zaplanowanie zlecenia produkcyjnego, obsługa logistyczna zlecenia (w tym kalkulacje zapotrzebowania materiałowego, proces zakupu surowców i ich dostaw), przyjęcie produktu gotowego na magazyn, jego wydanie oraz sprzedaż, jak również fakturowanie.

Wirtualne Laboratoria to dla mnie pierwsza okazja pracy w oparciu o oprogramowanie stosowane przez firmy logistyczne. Uczę się zawodu „technik logistyk”. Zajęcia z Wirtualnych Laboratoriów rozwinęły moje zainteresowania analizą asortymentu i badaniem popytu na produkt. Okazało się też, że podczas egzaminu zawodowego wiele odpowiedzi na pytania znałem dzięki uczestnictwie w laboratoriach Wyższej Szkoły Logistyki. Epicor iScala to system bardzo złożony. Mam wrażenie, że poznajemy całe przedsiębiorstwo, wykonując zadania pracowników z różnych działów od zaopatrzenia, przez produkcję, po sprzedaż. Epicor iScala to bardzo bogate narzędzie. Ma proste instrukcje oraz komendy, jak również nie korzysta się prawie wcale z myszki (co może stanowić lekkie utrudnienie na początku). Te cechy stają się jednak zaletą po pewnym czasie pracy. Dzięki prostocie grafiki mogłem się bardziej skupić na zadaniach i funkcjach oprogramowania” – powiedział Michał Nowakowski, IV klasa technik logistyk, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Celem wdrożenia pakietu edukacyjnego Epicor iScala w placówkach edukacyjnych jest lepsze przygotowanie przyszłych logistyków i techników do pracy w branży poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT. Zajęcia, prowadzone w oparciu o system Epicor iScala, mają charakter symulacji pracy w przedsiębiorstwie. Ma to zapewnić uczniom umiejętności umożliwiające im łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz poznanie narzędzi, które są wykorzystywane w firmach podczas bieżącej działalności. 

Praktyczna wiedza jest uzupełnieniem teoretycznej, którą uczniowie zdobywają podczas innych zajęć. Symulacje pomagają uczniom w zrozumieniu procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz ich silnego uzależnienia od rozwiązań informatycznych. Jest to również okazja do pokazania osobom kształcącym się, jaką rolę technologie ICT odgrywają w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy. 

Plan zajęć obejmuje od 40 do 100 jednostek lekcyjnych (w zależności od zakresu realizowanych zajęć, gdyż Wirtualne Laboratoria mają budowę modułową). Uczniowie otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne, takie jak prezentacje, podręczniki, instrukcje, filmy instruktażowe, ćwiczenia oraz odpowiednio przygotowane bazy danych. Nauczyciele zaś biorą udział w kursach certyfikacyjnych. 

Przedsięwzięcie Wirtualne Laboratoria było dla szkoły rozwinięciem strategii unowocześniania kształcenia przy wykorzystaniu technologii. Pakiet Edukacyjny wraz z aplikacją tj. systemem informatycznym klasy ERP poszerzył możliwości przekazu uczniom wiedzy w atrakcyjny, wizualny (poprzez prezentacje multimedialne) oraz narzędziowy (za sprawą plików MS Excel) sposób. Warsztaty Wirtualnych Laboratoriów zbliżyły szkołę do praktyki gospodarczej. Materiały dydaktyczne wsparte przykładami firm branży TSL oraz case study uwiarygodniają proces kształcenia i wspomagają ucznia w nauce. Współpraca w tym zakresie z Wyższą Szkołą Logistyki zaowocowała pomocą i doradztwem w zakresie doboru narzędzi i metod dydaktycznych. Dodatkowo wśród uczniów zwiększyło się zainteresowanie studiami wyższymi z obszaru logistyki. Szkoła rozpoczynając pracę na systemie informatycznym oprogramowanym przez firmę L-Systems zamierzała budować na nim scenariusz dla części zajęć dydaktycznych. Wraz z powiększeniem się bazy teleinformatycznej, w tym po powstaniu nowej pracowni komputerowej, zamierzamy kontynuować współpracę w zakresie korzystania z systemu Epicor iScala. Bylibyśmy również zainteresowani innymi rozwiązaniami edukacyjnymi z zakresu magazynowania oraz spedycji” – dodał Paweł Tura, nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Systemy informatyczne w służbie nauki

Biznes bliżej nauki

Systemy informatyczne w służbie nauki

Innym przykładem działania realizowanego na styku nauki i technologii IT był projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”, prowadzony przez firmę L-Systems oraz trzy uczelnie wyższe z regionu Wielkopolski. Założeniem projektu była promocja współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach tego działania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kadra naukowa odbyła staże w przedsiębiorstwach oraz spotykała się z reprezentantami tych przedsiębiorstw, pozyskując wiedzę o tym, jak działają systemy ERP. 

Przy wyborze pracowników naukowo-dydaktycznych brano przede wszystkim pod uwagę kandydatury osób, które prowadziły lub zamierzały w najbliższym czasie prowadzić badania dotyczące systemów ERP. W przypadku przedsiębiorstw decydowało w pierwszej kolejności to, czy dana firma planowała usprawnić wykorzystywany system ERP, w drugiej czy rozważała wdrożenie nowego systemu. Celem przedsięwzięcia było przekazanie wybranej grupie 18 osób wiedzy dotyczącej tego, czym jest system ERP oraz jak wspiera on firmy. Istotnym założeniem było również stworzenie warunków do dyskusji i współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami oraz poznania wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Projekt «Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki» pozwolił na współpracę naszych pracowników z przedstawicielami środowiska naukowego. Spotkania z badaczami oraz ich staże w naszej firmie dały nam możliwość wymiany obserwacji oraz podzielenia się doświadczeniem wynikającym z wieloletniego korzystania z systemu ERP” – powiedział Marcin Pawlak, Dyrektor ds. sprzedaży w firmie AKORD Środki Do Produkcji Rolnej.

W czasie trwania projektu odbywały się m.in. spotkania i symulacje przedstawiające sposób wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Uczestnicy pracowali w oparciu o system dostarczony przez firmę Epicor, której oprogramowanie jest obecnie wykorzystywany przez ponad 20 tys. firm z całego świata oraz z różnych branż. Podczas spotkań prowadzący, wykorzystując system Epicor iScala, przedstawiali m.in. sposoby korzystania z oprogramowania, możliwość jego konfiguracji, podstawy zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa na poziomie planu sprzedaży, operacji i zapotrzebowania materiałowego, jak również na poziomie sterowania produkcją i planowania zapotrzebowania magazynowego. Zajęcia kończył test sprawdzający umiejętności kursantów w zakresie wykorzystania systemów ERP.

Po pozytywnym zaliczeniu testu 18 pracowników naukowo-dydaktycznych zakwalifikowało się na staże, podczas których otrzymali możliwość gromadzenia informacji oraz danych potrzebnych do ich działalności naukowej w zakresie tematyki wykorzystania systemów ERP. Naukowcy zostali podzieleni na kilka grup, w ramach których mieli zdobywać wiedzę o systemach ERP, która posłużyła im do wspólnego napisania pracy naukowej pod tytułem „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach Wielkopolski”. Praca naukowa została następnie wydana oraz opublikowana na platformie upowszechnienia wiedzy o systemach ERP. 

Decyzja o uczestnictwie w projekcie była dla mnie oczywista – ze względu na moją działalność naukową byłem zainteresowany zagadnieniem wykorzystywania przez przedsiębiorstwa systemów ERP. Chciałem skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą. Udział w projekcie, w tym staż w przedsiębiorstwach, był świetną okazją do zdobycia cennych informacji, które mogę wykorzystywać w czasie swoich badań. W ramach staży przeprowadziłem badania pilotażowe stanowiące podstawę do poszukiwania problemu badawczego dla swojej pracy promocyjnej. Zdobyłem również kontakty z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi” – wyjaśnił mgr inż. Michał Adamczak, wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. 

Dodatkowo projekt „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” stanowił uzupełnienie do stworzonych wcześniej programów nauczania w zakresie systemów ERP na wyższych uczelniach. Firma L-Systems opracowała całościowe rozwiązania pozwalające na rozpowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem w oparciu o rozwiązania Epicor. Po ukończeniu pełnego cyklu zajęć studentom wręczane są dyplomy ukończenia kursu ERP realizowanego według teorii MRP II, który wystawiany jest przez wcześniej certyfikowanych trenerów edukacyjnych. Obecnie z tej formy edukacji korzysta łącznie dziewięć uczelni wyższych realizujących program nauczania, który co roku obejmuje ponad 1000 studentów. 

 

MBA z ERP

Nauka o systemach ERP stanowi element kursu także na studiach podyplomowych MBA w Zarządzaniu Logistyką i Łańcuchem Dostaw. Jest on prowadzony w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu w ramach bloku „Praca na wirtualnej platformie systemów biznesowych”. Studia kierowane są do menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania. W ramach zajęć słuchacze studiów podyplomowych pracują w oparciu o system Epicor ERP. Osoby uczestniczące w zajęciach mają możliwość zarządzania procesami w wirtualnej firmie, prowadząc działania biznesowe zbliżone do tych, które zachodzą w rzeczywistych przedsiębiorstwach. 

W trakcie zajęć, które obejmują symulacje z wykorzystaniem systemu Epicor ERP obserwuję, w jaki sposób oprogramowanie biznesowe wspiera przedsiębiorstwa z naszej branży. Już teraz zauważam, że wiedza zdobyta w czasie zajęć pomaga mi w codziennej pracy” – powiedział Maciej Kowalik, słuchacz studiów podyplomowych MBA w Zarządzaniu Logistyką i Łańcuchem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Systemy informatyczne w służbie nauki

W ramach zajęć słuchacze uzyskują wiedzę jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw, jak również zapoznają się z pracą w oparciu o system ERP oraz jego interfejs. Dowiadują się między innymi, jak pracować wykorzystując różne moduły oprogramowania biznesowego, takie jak planowanie zapotrzebowania materiałowego czy system realizacji produkcji. Słuchacze uczą się również, jak kontrolować procesy składania zamówień oraz zakupu, poznają sposób przepływu informacji między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw oraz zyskują możliwość poznania trendów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Menedżerowie oraz specjaliści biorą udział w symulacji działalności przedsiębiorstwa, która pomaga zintegrować wiedzę o tym, jak ono faktycznie funkcjonuje. Symulacje umożliwiają również zaprezentowanie tego, jak infrastruktura IT jest w stanie wspomóc przedsiębiorstwo w optymalizacji działalności oraz podniesieniu efektywności.

Trudno wyobrazić sobie naukę o zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw bez dostępu do nowoczesnych rozwiązań IT. Współcześnie każde średniej wielkości przedsiębiorstwo oraz wszystkie duże firmy prowadzą swoją działalność, wspomagając się systemami informatycznymi. Nie wyobrażaliśmy sobie, aby w naszym programie studiów MBA dedykowanych kadrze zarządzającej zabrakło tego typu oprogramowania. Dzisiaj osoby decyzyjne po prostu muszą posiadać choćby podstawową wiedzę z zakresu systemów ERP. Największym atutem zajęć jest opinia słuchaczy, że są one potrzebne i przydatne w ich pracy zawodowej. Uczelnia prowadzi wieloletnią współpracę z firmą L-Systems, która pośredniczy w udostępnianiu oprogramowania Epicor, zapewnia szkoleniowców oraz prowadzi opiekę serwisową. W ramach projekt unijnego Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu prowadzi zajęcia z Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych na studiach MBA. Na pewno będziemy chcieli kontynuować tę współpracę w trakcie uruchomiania kolejnych komercyjnych edycji studiów” – wyjaśnił kierownik projektu mgr Mateusz Michalski.

Firma L-Systems, która jest odpowiedzialna za zaplecze technologiczne projektu, dba o to, żeby słuchacze mogli pracować na nowoczesnych rozwiązaniach nowej generacji. W grudniu 2014 roku słuchacze zyskali możliwość pracy w najnowszej wersji oprogramowania Epicor ERP wersji 10. Oznacza to dla nich możliwość zapoznania się oprogramowaniem, które zaprojektowane zostało, żeby wspierać przedsiębiorstwa w lepszym działaniu, zarówno wewnętrzniez jak i zewnętrznie. Umożliwi to wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia osób i systemów zaangażowanych w całym łańcuchu dostaw. 

Zainteresowanie wykorzystywaniem nowoczesnego oprogramowania biznesowego w sektorze edukacyjnym rośnie. Od II semestru roku akademickiego 2014/2015 Politechnika Lubelska wykorzystuje wersję edukacyjną systemu Epicor ERP 10 (dostarczoną przez L-Systems) do prowadzenia symulacji procesów przemysłowych, w tym stanowisk do raportowania procesów produkcji (MES).

Zdobycie doświadczenia docenianego przez przyszłego pracodawcę, w tym uzyskanie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach IT podczas zajęć praktycznych czy o możliwych do wprowadzenia we własnej firmie usprawnieniach – to tylko przykładowe korzyści wymieniane przez uczestników projektów. Warto również zauważyć, że zacieśnianie współpracy przez biznes i naukę ma pozytywny wpływ na ofertę dydaktyczną szkół oraz podnoszenie poziomu kompetencji osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w branży IT. Ponadto powstaje pole do ulepszania rozwiązań informatycznych poprzez współpracę i wymianę informacji przedsiębiorstw z badaczami. Podejmowanie wspólnych działań przez firmy informatyczne i jednostki dydaktyczne jest w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie nie tylko potrzebne, ale również konieczne.

Źródło:  http://www.erp-view.pl/wiadomosci/systemy_informatyczne_w_sluzbie_nauki.html

linia