System zarządzania produkcją L-Systems

ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Nie chowaj głowy w piasek. Sprostaj wyzwaniu!

System realizacji produkcji L-Systems MES to łatwy w użyciu system klasy MES pozwalający na rejestrację zdarzeń związanych z realizacją zleceń produkcyjnych.

Wprowadzanie transakcji jest szybkie i uproszczone, dzięki możliwości zastosowania kodów kreskowych. L-Systems MES pozwala na bieżące rejestrowanie pracy zasobów (ludzie i maszyny) wykonujących zlecenia produkcyjne oraz rejestrowanie ruchów materiałów. Pełna integracja z systemem ERP pozwala na bezzwłoczne przekazywanie zarejestrowanych zdarzeń do tego systemu, dzięki czemu z poziomu systemu ERP jest dostęp do aktualnych informacji na temat kosztów zleceń produkcyjnych oraz ich statusu. Transakcje wprowadzane na bieżąco w L-Systems MES pokazują aktualny obraz tego, co dzieje się na produkcji. Funkcje zarządzania uprawnieniami pozwalają na przypisanie pracownika do operacji oraz zdefiniowanie dostępu do funkcji wydań materiałów z produkcji.

System MES | System zarządzania produkcją

TECHNOLOGIA WPROWADZANIA DANYCH

Dane na temat szczegółowego przebiegu produkcji (wykonywanych operacji) wprowadzane są bezpośrednio za pomocą klawiatury z wykorzystaniem kodów kreskowych.

System MES | System zarządzania produkcją
Przykładowy ekran raportowania

SYSTEM UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW

Dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników system pozwala na jednoczesną pracę z systemem przez wielu pracowników z zachowaniem przypisanych im uprawnień.

System uprawnień pozwala każdemu z użytkowników na wprowadzanie i aktualizowanie tylko tych informacji, które są zgodne z przypisanymi do niego uprawnianiami dostępu.

KOLEJKA ZADAŃ

Dzięki zastosowaniu systemu MES każdy z uprawnionych pracowników ma dostęp do informacji na temat kolejki zaplanowanych dla niego zleceń produkcyjnych.

ALOKACJA CZASU PRACY

Czas pracy pracowników może być  automatycznie dzielony na zlecenia produkcyjne realizowane w tym samym czasie.

CZAS RZECZYWISTY

Dane dotyczące kosztów, harmonogramu oraz innych zdarzeń związanych z realizacją zleceń produkcyjnych są rejestrowane w systemie na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwa jest wcześniejsza identyfikacja problemów związanych z realizacją zleceń produkcyjnych oraz usprawnienie obsługi Klienta, gdyż posiadamy na bieżąco dokładną informację na temat status zlecenia produkcyjnego.

System MES | System zarządzania produkcją
Panel administracyjny

SYSTEM MES UMOŻLIWIA MIĘDZY INNYMI:

 • Rejestrowanie materiałów do zlecenia produkcyjnego z dokładnością do partii

 • Rejestrowanie operacji zlecenia produkcyjnego:

– Czas rozpoczęcia i zakończenia operacji

– Przypisanie pracownika do operacji

– Operacji ustawienia, realizacji oraz operacji niezwiązanych z realizacją zleceń produkcyjnych np. sprzątanie

 • Rejestrowanie przyjęć produktów do magazynu

 • Zamykanie zleceń produkcyjnych

PLANOWANIE

System może zostać rozbudowany o funkcje planowania dedykowanego dla danego typu produkcji i konkretnej firmy. 

System MES | System zarządzania produkcją
Przykładowy ekran planowania dla pras

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU MES

 • Analiza stopnia realizacji zleceń i identyfikacja zagrożeń planowanych terminów (informacja zwrotna do systemu ERP pozwoli na bieżąca informacja o postępach na produkcji/zleceniu w stosunku do planu  umożliwiająca  reakcję na problemy w czasie rzeczywistym i pozwala podjąć działania zapobiegające).

 • Pełna identyfikacja surowców z których został wykonany wyrób gotowy (dla wybranych surowców wsparcie obsługi reklamacji i działań prewencyjnych).

 • Zapewnienie niezbędnych informacji na hali produkcyjnej (pełna informacja o sposobie produkcji – rysunki techniczne dokumentacja).

 • Podniesienie wydajności pracy poprzez powiązanie obecności, wydajności i jakości pracy poszczególnych pracowników – samoistne podniesienie dyscypliny pracy (każdy pracownik rejestrujący czas wykonania operacji i wyprodukowane ilości będzie miał świadomość, że dane te będą odnoszone do wartości planowanych).

 • Poprawa efektywności poprawności wprowadzania danych – z zastosowanie ekranów dotykowych, kart zbliżeniowych, skanerów kodów.

 • Rejestracja przestojów, identyfikacja, a docelowo eliminacja najbardziej uciążliwego źródła strat.

 • Zwiększenie produktywności (wzrost wskaźnika OEE) poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn. Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) Całkowita Efektywność Maszyn i Urządzeń jest kluczowym wskaźnikiem opisującym efektywność zainstalowanego sprzętu w przedsiębiorstwie. Wskaźnik ten w sposób kompleksowy opisuje trzy główne obszary działalności biznesowej przedsiębiorstwa: Dostępność, Efektywność Wykorzystania oraz Jakość produkowanych wyrobów.

 • Redukcja kosztów administracyjnych poprzez eliminację ręcznego wprowadzania i agregacji danych (np. kart pracy) przy zastosowaniu ekranów dotykowych, skanerów kodów, kart zbliżeniowych.

DZIAŁANIA PRO JAKOŚCIOWE

 • możliwość śledzenia przyczyn powstania braku, w czym pomaga śledzenie partii, serii, operatorów, maszyn (Genealogia, Traceability)

 • podjęcie działań prewencyjnych na podstawie wykrytych braków

 • eliminację przyczyn braków, ściślejszą kontrolę jakości, poprzez systemowe wymuszenie działań kontrolnych, eliminację lub ciągły monitoring słabych punktów