OFERTA DLA EDUKACJI - ZDALNE NAUCZANIE

MonZa jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji managerskich w obszarze optymalizacji zapasów. Podstawowa funkcjonalność programu opiera się na automatyzacji procesu uzupełniania zapasów. System pozwala na bieżące monitorowanie struktury zapasów, wskaźników pokrycia popytu zapasem magazynowym oraz na generowanie prognoz statystycznych i ich weryfikację.

Program powstał na bazie wieloletnich doświadczeń consultingowych, szkoleniowych i wdrożeniowych zespołu ekspertów zajmujących się optymalizacją zapasów w Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) w Poznaniu. 

Aplikacja stanowi odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby rynkowe w obszarze automatyzacji procesów zaopatrzeniowych, a zaimplementowane w niej algorytmy oraz sposób indywidualnego wyznaczenia wskaźników stanowią „know how” zespołu wdrożeniowego. 

Idea elastycznej funkcjonalności czyni z każdego wdrożenia produkt niepowtarzalny, użytkownik otrzymuje funkcje zaimplementowane na miarę potrzeb, dzięki temu aplikacja pracuje szybko i sprawnie nie obciążając systemów informatycznych. 

Dzięki uwolnieniu środków finansowych zamrożonych w zapasie nadmiernym poprawia się płynność finansowa firmy, a jej pozycja konkurencyjna wzrasta. Program znakomicie wypełnia niszę rynkową w dziedzinie rozwiązań IT optymalizujących zarządzanie zapasami, ponieważ może funkcjonować, jako niezależnie działający system lub na zasadzie synergii integrować się z obecnie funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami (WMS, ERP itp.). 

FUNKCJONALNOŚĆ

Aplikacja MonZa w prosty i przejrzysty sposób pozwala między innymi na: 

  • ewidencjonowanie dostawców

  • ewidencjonowanie indeksów będących przedmiotem obrotu i/lub składowania z uwzględnieniem wewnętrznych systemów klasyfikacji indeksów

  • ewidencjonowanie wielkości zrealizowanych obrotów oraz poziomów utrzymywanych zapasów w różnych wariantach zagregowania (dla pojedynczych indeksów, dla grup asortymentowych itp.) oraz w ujęciu różnych okresów (w ujęciu dziennym, miesięcznym, tygodniowym); zobrazowanie obrotów i zapasów w formie graficznej

  • klasyfikowanie indeksów z uwzględnieniem zdefiniowanych, ilościowo-wartościowych kryteriów podziału np. wartość/wielkość wydań, wartość/wielkość zapasu, częstość wydań itp.

  • analizę struktury zapasu, poprzez wyznaczenie poziomu zapasu zabezpieczającego, rotującego oraz nadmiernego, przedstawienie wyników w formie graficznej

  • analizę wskaźnikową zapasu poprzez wyznaczenie wskaźnika pokrycia oraz rotacji

  • generowanie prognoz na różnych poziomach zagregowania (np. per indeks, per grupa asortymentowa), w oparciu o informacje o zrealizowanej sprzedaży z wykorzystaniem różnorodnych modeli statystycznych; weryfikację prognoz, zarówno statystyczną (statystyczne mierniki oceny jakości prognoz), jak również jakościową (z uwzględnieniem czynników biznesowych, np. promocji)

  • generowanie podstawowych parametrów przyjętych systemów uzupełniania zapasów (np. zapas informacyjny, zapas maksymalny)

  • generowanie zamówień do dostawców w oparciu o zasady przyjętego systemu uzupełniania zapasów

Więcej informacji o Witualnych laboratoriach znajdziecie Państwo na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl