THE MAIN BENEFITS OF THE IMPLEMENTING ERP WITH L-SYSTEMS

System ERP | ERP korzyści dla firm

REDUCTION OF OPERATING COSTS

Current and accurate business information allowing you to minimize loss, eliminating redundancy of the data, minimizing costs, more efficient process implementation provided by the IT systems, provided for a company that optimizes business operations. The more efficient and automated improvement, the greater work efficiency and the possibility of delivering more using the same human and infrastructure resources. ERP integration with CAD / CAM kits (Solidworks, AutoCAD etc.) and nesting sytems  (e.g. SigmaNEST etc.) ensures optimization of the raw material usage and automation of data transfer, so crucial for an efficient production process and reducing its costs.

INCREASE OF CUSTOMER LOYALTY

Efficient service of business partners with the help of efficient systems and processes allows you to maintain and increase customer’s loyalty. The appropriate flow of information and the speed of response to customer needs provided by the L-System industry solutions for companies translate into increased customer loyalty.

System ERP | ERP korzyści dla firm
System ERP | ERP korzyści dla firm

PROCESSES STANDARDIZATION

A fully functional ERP system covering the entire area of ​​the company’s activity allows to standardize the processes in the company. It is this standardization that increases the efficiency of the company’s operations by eliminating redundancy (repeatability) of data entered in various places of the organization. The process analysis carried out by L-Systems (as part of the implementation process) and its direct reference to the proposed ERP system ensures that the process is standardized at a sufficiently high level.

INCREASE OF PROCESS EFFICIENCY

If the data is not entered in many systems / places, a large number of independent “excells” will be reduced, we will achieve a significant increase in the efficiency of processes. Instead of entering redundant data, employees will be able to use those previously entered by other users. This is one of the key and basic features of the IFS Cloud ERP system provided by L-Systems.

System ERP | ERP korzyści dla firm
System ERP | ERP korzyści dla firm

PROCESS AUTOMATION

We help to automate processes based on both the ERP software offered (as an IFS and Epicor partner) – in which the latest technology are used, such as the Internet of Things (IoT), Industry 4.0, BPM – and as a part of our own research projects (Multi-Robot for automatic production planning). Our implementation priority is process automation through the usage of mechanisms available in advanced IT solutions.

INCREASING THE QUALITY OF PRODUCTION

We offer a production execution system adjusted to your industry. Regardless of whether we are dealing with production to order (ETO, MTO), process or project manufacturing. Industry solutions for manufacturing companies based on world-class IFS ERP software, combined with the knowledge and experience of our consultants, translate into cost-effective and time-effective implementation projects.

System ERP | ERP korzyści dla firm
System ERP | ERP korzyści dla firm

INCREASE IN WORK EFFICIENCY

The MES and APS production management systems which we implement, increase work efficiency just by using them. When it is not human, but software that will count the time spent on specific operations, there will be less possibility of underestimating or overestimating them.

INCREASE OF BUSINESS PROFITABILITY

More efficient and effective processes directly translate into increased profitability of operations. We provide ERP systems for companies that allow you to identify excess costs and eliminate them. Computerization is a powerful tool in the fight to optimize incurred costs. L-Systems as an IFS partner provides a global ERP solution.

System ERP | ERP korzyści dla firm

CHECK IT AND ORDER A FREE CONSULTATION AND QUOTE NOW

System ERP | ERP korzyści dla firm

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Bieżąca i dokładna informacja biznesowa pozwalająca na minimalizację strat, niwelowanie redundancji wprowadzania danych, minimalizująca ich koszt, sprawniejsza realizacja procesów biznesowych zapewniana przez dostarczane przez nas systemy informatyczne dla firm, które pozwalają na optymalizację kosztów operacyjnych prowadzonej działalności gospodarczej. Im sprawniejsze i bardziej zautomatyzowane procesy tym większa jest wydajności pracy  i możliwość zrealizowania większej ilości zleceń tymi samymi zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi. Integracja ERP z systemami CAD/CAM (Solidworks, AutoCAD itp.) oraz  systemami nestingowymi (np. SigmaNEST itp.) zapewnia optymalizację wykorzystania surowców oraz automatyzm przesyłania danych, tak newralgiczny dla sprawnego procesu produkcji i obniżania jej kosztów.  

System ERP | ERP korzyści dla firm

WROST LOJALNOŚĆI KLIENTÓW

Sprawna obsługa partnerów biznesowych za pomocą wydajnych systemów i procesów pozwala na utrzymanie i podnoszenie lojalności klientów.  Odpowiedni przepływ informacji i szybkość reakcji na potrzeby klienta zapewnione w oferowanych przez L-System rozwiązaniach branżowych dla firm przekładają się na wzrost lojalności klientów.  

System ERP | ERP korzyści dla firm

USTANDARYZOWANIE PROCESÓW

W pełni funkcjonalny system ERP obejmujący swoim zakresem cały obszar działalności firmy pozwala na ustandaryzowanie procesów w przedsiębiorstwie. Właśnie taka standaryzacja zapewnia podniesienie efektywności działalności firmy eliminując redundancję (powtarzalność) danych wprowadzanych w różnych miejscach organizacji.  Realizowana przez L-Systems (jako element procesu wdrożenia) analiza procesowa i jej odniesienie wprost do proponowanego systemu ERP zapewnia ustandaryzowanie procesu na odpowiednio wysokim poziomie. 

System ERP | ERP korzyści dla firm

WZROST WYDAJNOŚCI PROCESÓW

Jeżeli dane nie będą wprowadzane w wielu systemach/miejscach, zredukowana zostanie duża ilość niezależnych „excelli”, to osiągniemy znaczący wzrost wydajności procesów. Pracownicy zamiast wprowadzać powtarzające się dane będą mogli korzystać z tych wprowadzonych już wcześniej, przez innych użytkowników. To jedna z kluczowych i podstawowych cech dostarczanego przez L-Systems systemu IFS Cloud ERP.

System ERP | ERP korzyści dla firm

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Pomagamy zautomatyzować procesy w oparciu zarówno o oferowane oprogramowanie ERP (jako partner IFS oraz Epicor)- w których wykorzystywane są najnowsze rozwiązania, takie jak Internet rzeczy (IoT), Przemysł 4.0, BPM- oraz w ramach realizowanych własnych projektów badawczych (Multi-Robot dla automatycznego planowania produkcji). Naszym priorytetem wdrożeniowym jest automatyzacja procesów poprzez wykorzystanie mechanizmów dostępnych w zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych.

System ERP | ERP korzyści dla firm

PODNIESIENIE JAKOŚCI PRODUKCJI

Oferujemy system realizacji produkcji dostosowany do danej branży. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z produkcją na zamówienie (ETO, MTO), procesową czy projektową. Rozwiązania branżowe dla firm produkcyjnych oparte o światowej klasy oprogramowanie IFS ERP, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych konsultantów przekładają się na efektywne kosztowo i czasowo projekty wdrożeniowe.

System ERP | ERP korzyści dla firm

WZROST WYDAJNOŚCI PRACY

Wdrażane przez nas systemy zarządzania produkcją MES i APS podnoszą wydajność pracy już poprzez samo ich zastosowanie. Kiedy to nie człowiek, ale oprogramowanie zliczać będzie czas spędzony na konkretnych operacjach, będzie mniejsza możliwość ich niedoszacowania czy przeszacowania.

System ERP | ERP korzyści dla firm

WZROST RENTOWNOŚĆI DZIAŁALNOŚCI

Sprawniejsze i bardziej wydajne procesy wprost przekładają się na zwiększenie rentowności działalności. Dostarczamy systemy ERP dla firm, które pozwalają na identyfikację nadmiarowych kosztów i ich niwelowanie. Informatyzacja to potężne narzędzie w walce o optymalizację ponoszonych kosztów. L-Systems jako partner IFS dostarcza światowe rozwiązanie ERP.

PRZEKONAJ SIĘ SAM I JUŻ TERAZ ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ I WYCENĘ